Articles | Volume 14, issue 4
https://doi.org/10.5194/amt-14-2649-2021
https://doi.org/10.5194/amt-14-2649-2021
Research article
 | 
07 Apr 2021
Research article |  | 07 Apr 2021

Study on the measurement of isoprene by differential optical absorption spectroscopy

Song Gao, Shanshan Wang, Chuanqi Gu, Jian Zhu, Ruifeng Zhang, Yanlin Guo, Yuhao Yan, and Bin Zhou

Data sets

Data for "Study on the measurement of isoprene by Differential Optical Absorption Spectroscopy" Bin Zhou https://doi.org/10.17632/489mvgbsxg.4