Articles | Volume 9, issue 4
Atmos. Meas. Tech., 9, 1833–1843, 2016
https://doi.org/10.5194/amt-9-1833-2016
Atmos. Meas. Tech., 9, 1833–1843, 2016
https://doi.org/10.5194/amt-9-1833-2016

Research article 27 Apr 2016

Research article | 27 Apr 2016

Measuring the morphology and density of internally mixed black carbon with SP2 and VTDMA: new insight into the absorption enhancement of black carbon in the atmosphere

Yuxuan Zhang et al.

Related authors

Reduced light absorption of black carbon (BC) and its influence on BC-boundary-layer interactions during “APEC Blue”
Meng Gao, Yang Yang, Hong Liao, Bin Zhu, Yuxuan Zhang, Zirui Liu, Xiao Lu, Chen Wang, Qiming Zhou, Yuesi Wang, Qiang Zhang, Gregory R. Carmichael, and Jianlin Hu
Atmos. Chem. Phys., 21, 11405–11421, https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021,https://doi.org/10.5194/acp-21-11405-2021, 2021
Short summary
Bimodal distribution of size-resolved particle effective density in a rural environment in the North China Plain
Yaqing Zhou, Nan Ma, Qiaoqiao Wang, Zhibin Wang, Chunrong Chen, Jiangchuan Tao, Juan Hong, Long Peng, Yao He, Linhong Xie, Shaowen Zhu, Yuxuan Zhang, Guo Li, Wanyun Xu, Peng Cheng, Uwe Kuhn, Guangsheng Zhou, Pingqing Fu, Qiang Zhang, Hang Su, and Yafang Cheng
Atmos. Chem. Phys. Discuss., https://doi.org/10.5194/acp-2021-463,https://doi.org/10.5194/acp-2021-463, 2021
Preprint under review for ACP
Short summary
Dynamic projection of anthropogenic emissions in China: methodology and 2015–2050 emission pathways under a range of socio-economic, climate policy, and pollution control scenarios
Dan Tong, Jing Cheng, Yang Liu, Sha Yu, Liu Yan, Chaopeng Hong, Yu Qin, Hongyan Zhao, Yixuan Zheng, Guannan Geng, Meng Li, Fei Liu, Yuxuan Zhang, Bo Zheng, Leon Clarke, and Qiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 20, 5729–5757, https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020,https://doi.org/10.5194/acp-20-5729-2020, 2020
Short summary
Rapid transition in winter aerosol composition in Beijing from 2014 to 2017: response to clean air actions
Haiyan Li, Jing Cheng, Qiang Zhang, Bo Zheng, Yuxuan Zhang, Guangjie Zheng, and Kebin He
Atmos. Chem. Phys., 19, 11485–11499, https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-11485-2019, 2019
Short summary
Modeling the aging process of black carbon during atmospheric transport using a new approach: a case study in Beijing
Yuxuan Zhang, Meng Li, Yafang Cheng, Guannan Geng, Chaopeng Hong, Haiyan Li, Xin Li, Dan Tong, Nana Wu, Xin Zhang, Bo Zheng, Yixuan Zheng, Yu Bo, Hang Su, and Qiang Zhang
Atmos. Chem. Phys., 19, 9663–9680, https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019,https://doi.org/10.5194/acp-19-9663-2019, 2019
Short summary